Capgirem Vic presenta set blocs de propostes socials i de calat a les ordenances fiscals i els pressupostos de 2017

Entre altres propostes, hi ha la de continuar amb la fiscalitat progressiva perquè pagui més qui més té, la tarifació social a l’escola de música, la universalització gradual de la gratuïtat dels llibres de text i la creació d’una oficina municipal de drets laborals

Capgirem Vic, després d’aprovar-ne les línies mestres en l’assemblea oberta que va fer divendres, ha presentat a l’equip de govern una proposta d’ordenances fiscals i una de pressupostos. Les dues propostes van en la línia de donar-li un caràcter més social als números de l’Ajuntament, tal com es va fer l’any passat, que després d’aconseguir modificar ordenances i pressupostos per afavorir les persones més necessitades de la ciutat, Capgirem Vic va votar a favor de les ordenances fiscals i va facilitar l’aprovació dels pressupostos amb una abstenció.

Aquest any, altre cop, Capgirem Vic presenta un seguit de propostes socials de calat, en la línia de no facilitar l’aprovació de pressupostos i ordenances a canvi de qüestions de poca importància. En funció de la resposta de l’equip de govern sobre les propostes que se’ls han presentat, i de l’estat d’execució i compliment dels acords arribats ara fa un any, Capgirem Vic decidirà en assemblea el posicionament en relació a aquests dos importants punts que es debatran en un ple extraordinari el pròxim 26 d’octubre.

Les propostes de Capgirem Vic per a les ordenances fiscals -els impostos i taxes que generen la principal font d’ingressos de l’Ajuntament- passen per incrementar la progressivitat fiscal en l’IBI i continuar aplicant bonificacions per a les llars amb menys recursos; per la creació de l’ordenança reguladora de verificació dels pisos buits; per una major progressivitat fiscal i equitat en la taxa d’escombraries, i en aplicar la tarificació social a l’escola de música, totes elles reivindicacions històriques de l’esquerra independentista i anticapitalista vigatana. Pel que fa als pressupostos, es fan tres blocs de propostes, un amb l’objectiu que no hi hagi ni una sola persona dormint al carrer a Vic; un altre sobre la gratuïtat per a tothom dels llibres de text, i un tercer que proposa la creació d’una oficina municipal de drets laborals.

PROPOSTES DE CAPGIREM VIC PER A LES ORDENANCES FISCALS

Redistribució de la riquesa i pressió fiscal a qui més té.

Per tal de seguir augmentant la progressivitat fiscal en l’Impost de Béns Immobles (IBI) considerem que amb l’objectiu de redistribuir la riquesa del municipi cal augmentar lleugerament el tipus al 10% amb més valor cadastral d’usos Oficines, Comercials i Industrials. Al mateix temps creiem necessari millorar les bonificacions aprovades l’any passat al reglament de subvencions diverses per a persones en situacions especials i sobretot, destinar també una partida de diners per a una campanya per informar d’aquestes i altres bonificacions a la ciutadania de Vic, doncs sense coneixement és difícil que se’n puguin beneficiar. En aquest document hi ha les propostes més detallades.

Prou pisos buits.

En la línia de l’acció política desenvolupada per altres municipis sobre el tema dels pisos buits, atès que segons últimes dades derivades de memòries del nou POUM, es calcula que a Vic hi ha aproximadament uns 2.500 habitatges buits, anomenats vacants i al mateix temps hi ha persones que segueixen tenint dificultats per tenir garantit el dret a l’habitatge. Perseguint l’objectiu que l’habitatge buit és un element que nega la funció social d’aquest, creiem raonable crear una ordenança que reguli el procediment sobre la verificació d’habitatges buits i que aquesta contingui mesures coercitives per tal de promoure la mobilització d’aquests habitatges. En aquest document hi ha les propostes més detallades.

Equitat i progressivitat fiscal en la taxa d’escombraries.

En la línia de buscar un pagament de la taxa d’escombraries més progressiu i equitatiu per part de bars, cafès, cafeteries, casinos i restaurants, tenint en compte que són determinants factors com la capacitat del local i el tipus d’activitat, en tant que creiem que la generació de residus és quantitativament i qualitativament diferent en llocs més grans i més petits, proposem entrar més en detall i concretar millor la taxa d’escombraries amb un escalat de pagament. A part d’això, també voldríem incloure bonificacions d’escombraries per a famílies monoparentals i nombroses. En aquest document hi ha les propostes més detallades.

Tarificació social a l’Escola de Música i Conservatori de Vic.

Per tal de facilitar l’accés universal i en igualtat d’oportunitats a la cultura, tot i que som defensors de la gratuïtat dels serveis públics, creiem necessari implantar la tarifació social a l’Escola de Música i Conservatori de Vic. Després de l’experiència d’implantació de tarifació social a les escoles bressol creiem indispensable seguir en aquesta línia en altres serveis de la ciutat. La renda familiar i els ingressos són elements determinants per a l’accés als serveis ciutadans, atès que avui en dia no tothom té la capacitat econòmica per tal de cursar estudis musicals i per tant, no tothom està en disposició d’accedir a la cultura i volem posar remei a aquesta qüestió. En aquest document hi ha la proposta més detallada.

PROPOSTES DE CAPGIREM VIC PER ALS PRESSUPOSTOS 2017

Cap persona dormint al carrer.

Amb la idea de poder ser una ciutat que acompanya a les persones sense llar del municipi, amb l’objectiu que no hi hagi cap persona dormint al carrer i sobretot, perseguint l’horitzó de millorar l’alberg, ampliar-ne el nombre de places i també els serveis. Tenint present que segons ens consta, no hi ha un equip d’atenció al carrer ni de detecció de persones sense sostre que puguin realitzar una tasca social d’acompanyament a l’alberg i posterior traçat d’un camí cap a la inclusió social. Amb la idea bàsica de que el destí final de totes les persones ha de ser tenir garantit el dret a l’habitatge digne, es fan un seguit de propostes que es troben detallades en aquest document.

Llibres per a tothom.

L’Estatut d’Autonomia estableix que “totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions d’igualtat…”, que “l’ensenyament és gratuït en totes les etapes obligatòries i en els altres nivells que s’estableixin per llei”, i que “totes les persones tenen dret a disposar, en els termes i les condicions que estableixin les lleis, d’ajuts públics per a satisfer els requeriments educatius i per a accedir en igualtat de condicions als nivells educatius superior, en funció de llurs recursos econòmics, aptituds i preferències”.

L’esforç econòmic que genera la universalització de la gratuïtat dels llibres de text implica apostar per una universalització gradual. Començant així per l’etapa de primària, etapa on els primers aprenentatges són de gran valor i on els llibres de text comencen a tenir un pes important dins l’aula. Això no significa, que el llibre de text sigui la màxima prioritat significativa en el si educatiu, sinó que entenent les particularitats metodològiques de cada escola els diners destinats a la universalització dels llibres poden ser destinats a altres materials educatius que s’utilitzin a canvi dels llibres.

La proposta d’universalització de la gratuïtat dels llibres de text a la ciutat de Vic es troba més detallada en aquest document.

Oficina municipal de drets laborals.

La situació actual pel que fa els drets laborals de la classe treballadora a la ciutat és preocupant. L’administració local ha de deixar de mirar-se el tema des de la barrera i garantir el treball digne a la ciutat, per tant, prendre partit per a la defensa dels drets laborals al municipi. Per això creiem necessari per a la ciutat i la seva gent, que hi hagi un punt de referència laboral municipal on la classe treballadora s’hi pugui dirigir per cercar ajuda bé sigui per conflicte laboral individual o col·lectiu. La proposta està més detallada en aquest document.