Comunicat de denúncia d’ocultació d’informació

El grup municipal de Capgirem Vic volem fer públic i denunciar les dificultats que estem tenint per accedir a informació relacionada amb empreses mixtes de l’Ajuntament. Després dels accidents ocorreguts amb vehicles de dites empreses i els lamentables danys ocasionats, Capgirem Vic vam interessar-nos per fer un seguiment del tema. Per això, hem realitzat diverses vegades i per diferents mitjans una demanda d’informació, per tal de conèixer de primera mà que les flotes dels vehicles estan en condicions òptimes i que s’han fet les revisions de seguretat convenients. Sabem que ningú del govern i de l’oposició vol lamentar cap més accident, ara bé no entenem l’ocultació d’informació que s’està fent des del govern sobre la demanda d’informació del vehicle accidentat i la resta de vehicles de la flota. En representació del grup municipal Capgirem Vic, la regidora Katia Juncks va demanar fins a dues vegades en sessió plenària que ens fessin arribar la documentació referent a les revisions de la flota de vehicles que operen a les empreses mixtes Vialnet i VicVerd. El regidor de govern Toni Serrat va fer una tramesa de documentació després de dos mesos de recollir i escanejar la documentació. En aquesta documentació hi havia una mancança important de diverses de les informacions demandades. Per això, després de provar la via del prec al plenari, el 14 de febrer de 2019 vam entrar una instància demanant l’historial de revisions i/o reparacions de 5 vehicles de la flota de l’empresa mixta VicVerd. La instància esmentada, va ser resposta el 7 de Març de 2019 pel regidor Toni Serrat amb una tramesa d’informació per correu electrònic. Estudiada la documentació que consistia en un excel i algunes còpies de documents, vam constatar que hi havia informació de 4 dels vehicles que demanàvem, però curiosament mancava informació referent a un vehicle dels quals es demanava la informació. Així doncs, vam entrar una segona instància el dia 27 de març en relació al vehicle que faltava, demanant còpia de totes les revisions, reparacions i les factures de manteniment realitzades respecte el vehicle en qüestió des de la seva adquisició. Aquesta instància no ha estat contestada després de 40 dies, malgrat l’obligació que l’Ajuntament té de respondre en un màxim de 5 dies, la qual cosa ens porta a denunciar que s’està donant una ocultació d’informació molt greu i una manca absoluta de transparència, ja que la instància fa referència a un dels dos vehicles accidentats de l’empresa VicVerd. Exigim una resposta pública i immediata del regidor Serrat donant explicacions clares del per què d’aquestes irregularitats.