Carla Dinarès, amb Maria Balasch i Carme Tena, a la roda de premsa d’aquest dimecres

  • ERC, Capgirem Vic i PSC han explicat el recurs que han presentat aquest dimecres contra una operació urbanística que només beneficia els interessos privats de l’empresa Consultori Bayés Vic

  • El recurs es basa en vuit arguments tècnics, entre els quals que el propi POUM reconeix que no té necessitat de més aparcaments de pagament al centre de la ciutat

  • En qualsevol cas, el nou pàrquing no resoldria cap necessitat d’aparcament de la ciutadania, ja que només preveu 10 places per a les veïnes o treballadores de la zona

Les regidores portaveu dels tres grups de l’oposició de l’Ajuntament de Vic, Maria Balasch (ERC), Carla Dinarès (Capgirem Vic) i Carme Tena (PSC) han explicat que aquest dimecres al matí els tres grups han presentat conjuntament un recurs contra la construcció d’un aparcament soterrat al parc de Maria Àngels Anglada de la ciutat. Ho fan després d’haver esgotat, infructuosament, la via política i davant un equip de govern absolutament tancat en banda davant les múltiples argumentacions de l’oposició en una operació que no beneficia els interessos de la ciutadania, sinó únicament els interessos privats de l’empresa Consultori Bayés Vic SL.

En concret aquest dimecres al matí s’ha presentat conjuntament per part dels tres grups municipals un recurs especial en matèria de contractació davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Ho fan contra l’anunci de licitació, els plecs de condicions i els altres documents contractuals que ha aprovat l’equip de govern de Junts per Catalunya en solitari, servint-se de la seva majoria absoluta, i sempre amb el vot en contra dels tres grups de l’oposició. En el recurs se sol·licita anul·lar i deixar sense efecte la licitació de la construcció de l’aparcament i també que s’adopti, com a mesura cautelar, la suspensió del procediment mentre no es resolgui el recurs.

Els vuit arguments tècnics contra el pàrquing del parc de Maria Àngels Anglada

El recurs es basa en totes les irregularitats, incompliments de la normativa i incoherències que té el projecte de la construcció de l’aparcament:

1- Primer de tot, el fet de que l’expedient es fonamenta en una necessitat d’aparcament que no existeix. L’informe de necessitats es basa en un estudi del 2010, que no és un document normatiu executiu i que està obsolet, donat que hi ha normativa vigent que, no només el contradiu, sinó que hi està per sobre.

2- En concret, l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada del POUM de 2019, normativa actualment vigent i de rang superior a l’estudi de 2010, conclou que no existeix un dèficit d’aparcament, per tant no hi ha necessitat de construir el nou aparcament que es pretén.

3- L’Ajuntament de Vic ha limitat (i eliminat) la circulació de vehicles al nucli antic de la ciutat i aquest aparcament només faria que el trànsit s’incrementés.

4- L’aparcament no obeeix a cap mena d’interès públic, sinó a la satisfacció dels interessos privats de Consultori Bayés Vic que, un cop adquirit l’edifici del Seminari Vell, pretén oferir als seus clients la comoditat d’un aparcament al costat de les seves instal·lacions. El fet ja va ser denunciat quan, just després de l’anunci d’alineació de la finca del Seminari Vell es va passar per urgència al ple del juliol del 2020 l’aprovació de l’establiment del servei de l’aparcament, sense, evidentment, justificar-ne la urgència.

5- Aquest fet s’evidencia amb els criteris d’adjudicació i puntuació, que no responen a la tant esmentada necessitat d’un aparcament, ja que només 10 de les 40 places seran per a les veïnes o treballadores de la zona. La resta, a pupil·latge de Consultori Bayés. De fet, fins el punt que es puntua positivament cada plaça que s’oferti a pupil·latge de Consultori Bayés Vic.

6- Si ens basem en factor econòmics, l’operació no és rentable per si sola, a no ser que no s’obtinguin els beneficis des de la pròpia explotació de l’aparcament, sinó del negoci privat que hi va associat i que és la motivació principal de la contractació que el govern d’aquest Ajuntament pretén fer.

7- Les elevades probabilitats d’aparició de restes arqueològiques, tal i com es reconeix en el Plec de prescripcions tècniques que fan que el contracte que es licita tingui un elevat grau de possibilitats que esdevingui inexecutable.

8- I per últim i no menys important, per donar pas a l’aparcament es genera un dret de pas per la finca de propietat municipal que té façana al carrer de la Riera. Això comporta una càrrega urbanística que la desvalora i que, per tant, representa un prejudici per al patrimoni municipal. Aquest desvalor no s’ha quantificat en cap moment en l’expedient administratiu.

Tots aquests arguments tècnics es tradueixen en un seguit de punts que vulneren la Llei de Contractes del Sector Públic:

  • La licitació està confeccionada per tal que hi participin molt pocs licitadors, únicament aquells que puguin compensar una manca d’ingressos provinents de la concessió a partir de la satisfacció d’unes necessitats derivades de l’activitat privada a desenvolupar a l’edifici del Seminari Vell, autèntic negoci de l’operador econòmic.

  • L’expedient no justifica adequadament la necessitat de l’administració a la qual es vol donar satisfacció amb la contractació, senzillament perquè no existeix tal necessitat, segons expressió de la mateixa administració. Amb aquesta contractació no és pretén donar satisfacció a una necessitat de l’administració, sinó a una necessitat d’un operador privat, mitjançant la utilització de recursos públics.

  • No consta en l’expedient que s’hagin sotmès al preceptiu tràmit d’informació pública l’estudi de viabilitat i l’avantprojecte de les obres objecte del contracte.

  • Com a criteri d’adjudicació s’estableixen millores que no tenen una relació directa amb l’objecte del contracte i superen, en tot cas, la valoració màxima legalment permesa del 2,5 %.

Per altra banda, la contractació provocarà un desvalor no calculat sobre una finca de propietat municipal, qualificada jurídicament de bé patrimonial, per la constitució sobre ella d’un dret de pas per accedir al pretès aparcament. I no només això, sinó que serà una important limitació sobre una finca patrimonial de l’Ajuntament de Vic, especialment pel que fa referència al seu tràfic jurídic, durant el termini de la concessió, com a mínim.

Un recurs conjunt presentat per la totalitat de l’oposició a l’Ajuntament

ERC, Capgirem Vic i PSC presenten aquest recurs en compliment del deure polític que tenen amb la ciutat. Ho fan en defensa de l’interès públic i després de veure esgotada la via política, a la que s’han enfrontat sistemàticament des de l’inici, però inútil, malauradament, davant de la majoria absoluta de Junts per Catalunya.

S’ha denunciat nombroses vegades que aquest procés tenia greus irregularitats i que l’interès de l’aparcament era privat i només el tenia l’empresa Consultori Bayés Vic SL. Malgrat des del govern s’ha intentat justificar-ne la necessitat, a cada passa es feia més evident que la venda de l’edifici del Seminari Vell i aquest aparcament formaven part d’una mateixa operació urbanística. I que en cap cas la finalitat era satisfer els interessos municipals. Com a part d’aquest Ajuntament i com a representants de la ciutadania, els tres grups de l’oposició no poden permetre que es posi a disposició d’interessos particulars l’engranatge institucional d’aquesta casa.

Per tant, donada l’evidència que aquest aparcament no és necessari ni justificable a efectes municipals públics sinó que ho és només per a fins econòmics privats, i veient la manca de fonaments tècnics per tirar-lo endavant, ERC, Capgirem Vic i PSC han decidit treballar col·lectivament per evitar, no només que es destrueixi el parc Maria Àngels Anglada, sinó que el govern d’aquest Ajuntament funcioni a base de clientelisme i en funció dels interessos d’uns pocs, en contra del benefici de la majoria.

No és la primera vegada que es denuncia públicament, ja que els tres partits han votat reiteradament en contra d’aquest procediment i han exposat els seus arguments, no només al ple, sinó també a les comissions informatives i a les reunions de treball.

De moment els tres grups municipals de l’oposició tenen aquesta via oberta, tot i que, en funció de com procedeixi no descarten que sigui l’única. La tasca política de l’oposició es basa en vetllar perquè els interessos públics no es vegin afectats per les males praxis polítiques del govern d’aquesta ciutat. L’aparcament del parc Maria Àngels Anglada no és un cas aïllat, sinó el paradigma d’una manera de procedir del govern de la ciutat, un govern més preocupat pels interessos d’uns pocs que no pas pel bé comú.