POUM

Infografia POUM DEFINITIVA

Capgirem Vic presenta vuit al·legacions a l’Avanç Pla per capgirar el POUM per una ciutat habitable i cap al decreixement

L’Ajuntament de Vic en sessió plenària, en data 3 de novembre del 2016, va prendre l’acord d’Aprovació de la publicació de l’avanç de planejament de la formulació del POUM de Vic. L’assemblea de CAPGIREM VIC  va decidir no votar-hi a favor, sinó fer un vot d’abstenció, tot considerant que l’Avanç Pla del POUM no inclou els elements de decreixement i ciutat habitable actualment necessaris pel futur sostenible de Vic. Per tal d’avançar en la línia de capgirar el POUM, durant el període d’exposició pública de l’Avanç Pla, és van presentar vuit al·legacions amb l’objectiu que és recullin aquestes propostes polítiques i tècniques en l’aprovació inicial del POUM que realitzarà el consistori vigatà aquest estiu. Les vuit al·legacions són les següents:

 

Al·legació 1. RESPECTAR EL RESULTAT DEL PROCÉS PARTICIPATIU. MÀXIM COMPLIMENT DE LES PRIORITATS MARCADES PER LA CIUTADANIA.

Sol·licitem que es respecti el resultat del procés participatiu i que per tant, es realitzin els tràmits necessaris per tal de donar màxim compliment a les prioritats marcades per la ciutadania.

 Al·legació 2. QUALIFICACIÓ PER A NOUS EQUIPAMENTS. CREACIÓ D’ALMENYS UNA ESCOLA BRESSOL PÚBLICA A L’OEST DE LA CIUTAT.

Indicar al POUM, de forma apropiada a cada fase, la qualificació d’equipament educatiu per a aquesta finalitat prioritàriament en terrenys de propietat municipal per facilitar la creació immediata d’almenys una nova escola bressol pública, a l’oest de la ciutat.

 Al·legació 3. REDISTRIBUIR EQUIPAMENTS PER TOTS ELS BARRIS PER CREAR NOVES CENTRALITATS. PRIORITZAR BARRIS PERIFÈRICS I VIC SUD.

Caldria tenir en compte la falta d’equipaments reivindicats llargament per diferents barris perifèrics i els del sud de la ciutat. Per tant, creiem que cal fer-ne la corresponent redistribució equitativa, per tal de crear noves centralitats a tots els barris a partir d’aquests nous equipaments programats.

 Al·legació 4. MODERACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ DE NOUS HABITATGES. PROU PISOS BUITS.

Cal que l’Ajuntament comptabilitzi en la construcció de nous habitatges els 2017 pisos buits tal i com diu el cens realitzat per l’Oficina d’Habitatge, en comptes de comptabilitzar-ne 942 com diu la memòria del POUM. Al mateix temps, cal que l’Ajuntament actuï amb polítiques per promoure la rehabilitació i donar un ús social a tots els pisos buits perquè puguin complir la seva funció social d’habitatge, i amb això també aturar la degradació d’aquests espais.

 Al·legació 5. CREACIÓ DEL PARC ARQUEOLÒGIC DEL GRAELL RECONVERTINT-LO A SÒL NO URBANITZABLE.

Sol·licitem que es desprogrami la seva urbanització tot assumint els costos necessaris per revertir la seva situació i recuperar el seu valor paisatgístic i natural. La desprogramació hauria d’anar acompanyada de la creació del Parc Arqueològic del Graell reconvertint el sòl a no urbanitzable.

Al·legació 6. LIMITACIÓ DEL CREIXEMENT DE SANT SIXT FINS QUE NO S’HAGI DESENVOLUPAT EL 90% DEL NADAL.

Demanem que per als sectors de sòl urbanitzable s’estableixin pautes en la programació del desenvolupament dels diversos sectors, en funció de la seva proximitat al sòl urbà o en funció de la seva adequada accessibilitat des del sòl urbà, de tal manera que el desenvolupament de sectors més allunyats del nucli urbà no es puguin desenvolupar fins que els més propers tinguin un nivell de consolidació del 90% del sostre total. Per a la redacció dels corresponents plans parcials de delimitació del sector de Sòl Urbanitzable No Delimitat ‘Sant Sixt’, caldrà justificar que el grau de consolidació dels sectors delimitats en sòl urbà no consolidat i dels sectors ja delimitats en sòl urbanitzable és com a mínim del 90%.

Al·legació 7. SUPRIMIR EL MACROPOLÍGON PROGRAMAT ENTRE VIC I FOLGUEROLES. ATENDRE NOVES DEMANDES D’ACTIVITAT A LES 48ha DE SÒL DISPONIBLES.

Volem esmenar la reserva de sòl per al macropolígon supramunicipal conjunt amb el municipi de Folgueroles, i en demanem la seva supressió total d’aquest planejament. Creiem que 48ha de sòl disponibles als polígons de Vic, ja són suficients per atendre noves demandes d’activitat econòmica. A més, per tal d’aprofitar el sòl actualment no desenvolupat dels polígons construïts (el Bruguer, les Casasses…), proposem la seva cessió tant a entitats com a la ciutadania des de l’Ajuntament.

Al·legació 8. SUSPENSIÓ DE LES MODIFICACIONS PUNTUALS FETES DURANT LA TRAMITACIÓ DEL POUM.

Demanem que en l’aprovació inicial del POUM es suspenguin totes les modificacions puntuals fetes a corre-cuita i de manera arbitrària un cop ja s’havia iniciat la tramitació del nou POUM. Entenem que mentre s’està tramitant el POUM i mentre aquest es troba en exposició pública, no pertoca realitzar modificacions puntuals.

 

Seguirem treballant per fer del POUM una eina de decreixement i ciutat habitable per Vic. Cal aprendre dels errors del passat i que siguin antídot per un futur sostenbile. Ens reafirmem amb les paraules de la intervenció dirigida al govern que vam fer al ple: «Començarem amb un vot d’abstenció i amb l’esperança, que és l’últim que es perd, que d’aquí a l’aprovació definitiva del POUM es recullin elements de decreixement i ciutat habitable que faci possible que hi votem a favor. Citant Serge Latoche defensor del decreixement com una altra manera de viure, nosaltres vam dir al ple que «Volem viure al mateix Vic que vostès, els membres del govern, però d’una manera diferent».

Podeu trobar més informació sobre les al·legacions de CAPGIREM VIC en aquest dossier.

Vic, 22 de febrer del 2017